TPHT- Sáng ngày 04/8, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong BTV Thành ủy.

Quán triệt tinh thần NQ số 18 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII), BTV Thành ủy Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động và tổ chức thực hiện NQ với quyết tâm cao, có trọng tâm trọng điểm, lộ trình phù hợp.

5 năm qua, tổ chức bộ máy từ cấp thành phố đến cơ sở đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Đến nay thành phố đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố; sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với thực tiễn. Tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với 2 xã chưa đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ. Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành.

Toàn thành phố cũng đã tiến hành tinh giảm 48 viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần làm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.Công tác tuyển dụng mới công chức, viên chức bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; qua đó nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Tại hội nghị, đại biểu các tổ chức cơ sở Đảng chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết 18 như: Tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, tổ chức còn chồng chéo, trùng lắp... Về thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc; Việc thực hiện tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các phòng, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, bổ sung Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mạnh dạn thí điểm hợp nhất một số phòng ban, đơn vị. Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

                                      


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website