Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, rạch ròi hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trước tình hình đó, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng có nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của công chức, người lao động. Nhưng việc đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả là hết sức cần thiết, mang tính sống còn có ý nghĩa chính trị, kinh tế sâu sắc góp phần vào sự phát triển đất nước.

Quán triệt sâu sắc mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong 5 năm qua, Thành phố đã kịp thời rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có tính chất tương đồng để tiến hành sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

        Đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp TP; thành phố đã rà soát các chức năng, nhiệm vụ còn trùng lặp ở các phòng chuyên môn đề nghị xem xét, điều chỉnh; đã thực hiện chuyển nhiệm vụ tiếp dân từ Thanh tra thành phố sang Văn phòng HĐND - UBND thành phố theo dõi; chuyển nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn UBND thành phố.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố đã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đúng quy định: Đề án sáp nhập trường; Đề án sắp xếp, tổ chức các hội quần chúng đặc thù trên địa bàn thành phố; Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa -Thông tin, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình; Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng…

Sau 05 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh; thành phố đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý công trình và Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung. Đến nay, bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được kiện toàn; đã sắp xếp, giải quyết đối với cán bộ quản lý dôi dư và thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt Quy chế hoạt động và Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng.

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố trên cơ sở sáp nhập Đài TTTH với Trung tâm Văn hóa TT, TT & DL.

Phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường để thực hiện bàn giao Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng Đất thành phố về Sở Tài nguyên Môi trường.

Hoàn thiện Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; đã sáp nhập trường tiểu học Thạch Đồng với trường tiểu học Thạch Môn thành trường tiểu học Đồng Môn, trường mầm non Thạch Đồng với trường mầm non Thạch Môn thành trường mầm non Đồng Môn.

Đối với Đề án sắp xếp các trạm Y tế cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: UBND thành phố đã ban hành Quyết định điều động 15 viên chức y tế trường học về công tác tại 15 Trạm Y tế xã, phường (mỗi Trạm Y tế bố trí 01 viên chức) và chuyển 01 viên chức y tế trường học về công tác tại Bệnh viện thành phố. Hiện nay UBND thành phố đã thành lập Trung tâm Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (chưa sáp nhập Bệnh viện đa khoa).

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố được thành lập, sáp nhập, hợp nhất theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên. Hiện nay, thành phố Hà Tĩnh có 39 đơn vị sự nghiệp trường học và 08 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại UBND các xã, phường: Trong giai đoạn 2017-2021, thành phố đã thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với 02 xã chưa đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, theo đó giảm 01 xã. Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; xã Đồng Môn sau khi sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định. Đến tháng 1/2022 xã Đồng Môn đã hoàn thành sắp xếp cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sáp nhập.

Trong 5 năm, các phường xã đã đề nghị sáp nhập để giảm 20 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ (từ 144 thôn, tổ dân phố năm 2017 xuống còn 124 thôn, TDP năm 2022. Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành, tối đa không quá 02 người một thôn, tổ dân phố.

Nhờ sự nỗ lực và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và tinh giản biên chế tại thành phố đã được những kết quả bước đầu quan trọng. Thành phố đã bám sát nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Kế hoạch hành động thực hiện của tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao; kịp thời triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn thành phố về nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thành phố, đồng thời kịp thời xây dựng ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện về hợp nhất, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó, tinh giản biên chế... Tổ chức bộ máy từ cấp thành phố đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Thành phố đã tiến hành rà soát, bổ sung kịp thời quy chế, quy định, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị để điều chỉnh khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp. Kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ đảm bảo chất lượng; từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thống nhất, đồng bộ, công khai, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Việc tinh giản biên chế cơ bản thực hiện đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Công tác tuyển dụng mới công chức, viên chức bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng lên chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc; qua đó nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Với kế hoạch, lộ trình và bước đi cụ thể, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thành phố Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website