Trong những năm qua, thành phố Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh gắn với công tác cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Bắt đầu từ việc quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT. Quan tâm thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân và 15/15 Trang thông tin điện tử phường, xã phục vụ công tác tuyên truyền, minh bạch thông tin của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Triển khai ứng dụng đồng bộ và kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành của thành phố với Trục liên thông văn bản của tỉnh; thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường, xã. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến gắn với xây dựng Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận một cửa điện tử các phường, xã phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó việc triển khai các mô hình “Tổ dân phố điện tử”, “Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến lưu động”, mô hình “Giải quyết các THHC lưu động”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích… đã đưa lại hiệu quả rõ nét trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp lựa chọn thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến, từng bước xây dựng “Công dân điện tử”.

      Trung tâm HCC thành phố tăng cường tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với dich vụ BCCI 

 Nắm bắt xu hướng, quy luật của quá trình phát triển đô thị, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã dành sự quan tâm, tập trung và có những bước đi phù hợp, khoa học trong việc triển khai quy hoạch, xây dựng “Đô thị thông minh” gắn với sự phát triển của thành phố. Năm 2019, thành phố đã triển khai Dự án "Phát triển xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại Thành phố hướng đến mô hình thành phố thông minh". Dự án đã đầu tư đồng bộ hệ thống camera giám sát an ninh tại 82 vị trí, hệ thống camera xử phạt và giám sát biển đen tại 13 vị trí, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành có diện tích 856,4 m2, hệ thống mạng truyền dẫn tín hiệu từ các Camera giám sát về trung tâm điều khiển, hệ thống đèn tín hiệu giao thông... với tổng mức đầu tư gần 132 tỷ đồng. Đây là nội dung quan trọng, có tính chất xương sống trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hà Tĩnh.

   

    Trung tâm giám sát an ninh, an toàn giao thông thành phố Hà Tĩnh

    Đặc biệt, tại Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 22/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố là xây dựng đô thị thông minh. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh, hiện Thành phố đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trình Tỉnh thẩm định, phê duyệt. Sau khi được Tỉnh phê duyệt, thành phố sẽ bắt tay vào việc xây dựng Đề án và triển khai đồng bộ các giải pháp đô thị thông minh.    

Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đoàn tham quan, học tập mô hình IOC tỉnh Thừa Thiên Huế

    Thành phố Hà Tĩnh cũng là đơn vị đi đầu của tỉnh trong việc triển khai xây dựng hệ thống Truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông với công nghệ hiện đại, thông minh để thay thế hệ thống truyền thanh FM. Hiện nay, đã triển khai tại 02 đơn vị: xã Thạch Hưng và phường Tân Giang và đang hoàn thiện hồ sơ, chủ trương đầu tư đối với 02 đơn vị: xã Thạch Trung, xã Đồng Môn. Thời gian tới, thành phố sẽ quan tâm, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các phường, xã xây dựng mới hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT- viễn thông.

Cụm loa phát thanh công suất lớn tại trụ sở UBND xã Thạch Hưng - Dự án xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

    Đối với việc phát triển hạ tầng viễn thông, thương mại điện tử, trong thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã quan tâm, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các Doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành, phát triển giao dịch, thương mại điện tử…

    Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của Thành phố còn những hạn chế, khó khăn như: Hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, nhiều thiết bị, hệ thống CNTT đầu tư xây dựng, trang sắm từ lâu, cấu hình thấp, xuống cấp; nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin còn ở mức cao; Tỷ lệ số hóa dữ liệu chưa cao, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu dùng chung còn hạn chế; một số ứng dụng, phần mềm dùng chung chưa hoàn thiện. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, 4 thấp; nguồn lực đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT, công nghệ số còn khó khăn; trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của một bộ phận cán bộ, công chức hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố.

    Xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, đô thị thông minh đối với sự phát triển bền vững của Thành phố, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Chỉ thị số 26 - CT/Th.U ngày 26/11/2021 Ban thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp.

    Thứ nhất, xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án... về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh gắn với công tác cải cách hành chính. Ban hành cơ chế khuyến kích các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực Viễn thông, CNTT đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, hạ tầng viễn thông; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ số vào các lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động giao dịch, thương mại điện tử, từng bước hình thành nền kinh tế số, xã hội số.

    Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, tỉnh và thành phố, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trở thành một nội dung quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

    Thứ ba, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố đã và đang được triển khai: Hệ thống Hồ sơ công việc, Ý kiến chỉ đạo điều hành; gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số; Cổng/Trang thông tin điện tử; Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; các phần mền, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Hệ thống cầu truyền hình trực tuyến; Phòng họp không giấy tờ... Triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, hệ thống thông tin dùng chung, cơ sở dữ liệu, Cổng TTĐT thành phố, hệ thống truyền thanh, truyền hình ứng dụng công nghệ số… phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

    Thứ tư, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định. Lựa chọn, xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành và tích hợp, kết nối tạo thành nền tảng CSDL dùng chung của Thành phố; đồng thời kết nối dữ liệu của các cấp, các ngành vào CSDL dùng chung của Thành phố.

    Thứ năm, tập trung triển khai Đề án đô thị thông minh, trước hết là xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của thành phố; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực vào Trung điêm điều hành của thành phố và triển khai các dịch vụ đô thị thông minh để sớm hình thành hệ sinh thái đô thị thông minh, gắn phát triển các dịch vụ đô thị thông minh với việc phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

    Chuyển đổi số là xu hướng phát triển toàn cầu, với sự chuyển dịch từ thế giới thực sang thế giới số, hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đã từng bước được số hóa với quá trình phá triển chính quyển điện tử, chính quyền số, các hoạt động kinh tế - xã hội đamg chuyển sang môi trường số (kinh tế số, xã hội số và cuộc sống số). Thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng và sẽ tiếp tục tập trung, nổ lực, quyết tâm cao, ưu tiên nguồn lực và tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế đô thị tỉnh lỵ để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website