Thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hướng dẫn số 03-HD/Th.U ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi-tự sửa” và Kế hoạch số 126-KH/ĐUCQ ngày 30/5/2022 của Đảng ủy cơ quan HĐND-UBND thành phố về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tối ngày 21/6/2022 Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND Thành phố chỉ đạo Chi bộ Quản lý đô thị làm điểm sinh hoạt chuyên đề “tự soi-tự sửa”.

    Về tham dự sinh hoạt  "tự soi, tự sửa" tại Chi bộ Quản lý đô thị có đ/c Nguyễn Văn Quý, UV Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan HĐND-UBND Thành phố; đ/c Lê Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan HĐND - UBND Thành phố; đ/c Nguyễn Duy Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan HĐND - UBND Thành phố và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan cùng tham dự.

  

 Đ/c Tô Thái Hòa, Bí thư Chi bộ Quản lý đô thị đã Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; cử thư ký ghi biên bản; thông báo tình hình Đảng viên; thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt; nêu rõ mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt và giới thiệu đ/c Phó Bí thư Chi bộ thông qua Báo cáo dự thảo chuyên đề: "Tự soi, tự sửa". 15/15 đảng viên trong chi bộ đã có 19 lượt phát biểu ý kiến làm rõ những tồn tại hạn chế của chi bộ, của cấp ủy và của từng đảng viên gắn với những biểu hiện tại Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm cũng như  27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng, chính trị; đạo đức lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Các ý kiến thống nhất cao một số tồn tại hạn chế của Chi bộ và đảng viên gồm:

    - Công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết chất lượng chưa cao, chưa sâu; sau khi được học tập, triển khai nghị quyết tập trung tại Thành ủy, chi bộ chưa tổ chức quán triệt sâu hơn cho đảng viên trong chi bộ; việc thảo luận, viết bài thu hoạch còn hình thức; vẫn còn một số đồng chí ngại học tập, nghiên cứu, ngại ghi chép, tổng hợp... sinh hoạt tự phê bình và phê bình của chi bộ còn chung chung, ngại va chạm, nể nang, né tránh, tự soi và tự sửa chưa đạt yêu cầu, việc khắc phục khuyết điểm thiếu quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát, phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh sai phạm chưa kịp thời. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước đối với lĩnh vực vẫn còn hạn chế dẫn đến nhiều vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra.

    - Trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nhất là việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm có lúc thiếu kịp thời, linh hoạt, tính chủ động không cao, vai trò của Chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ trong đấu tranh chống suy thoái chưa được phát huy, một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngại phát biểu, ngại va chạm, tự thỏa mản, kết quả khắc phục khuyết điểm còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

    - Vai trò trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, cơ quan tuy đã được phát huy mạnh mẽ song vẫn còn một số đồng chí chưa thật sự gương mẫu, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức... tình trạng đi làm muộn, về sớm, lãng phí thời gian, điện nước, văn phòng phẩm vẫn còn, chậm trong xử lý công việc hành chính và các công việc chuyên môn khác vẫn diễn ra phổ biến. Mặc dù sức chiến đấu của Chi bộ có tăng lên trong thời gian vừa qua những vẫn chưa đạt được yêu cầu ngày càng cao của Đảng ủy cơ quan và UBND thành phố giao.

    Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan chưa phát huy được vai trò của chi bộ, của đảng viên trong việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính đảng trong tham mưu, đề xuất, hiến kế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. Công tác tham mưu còn bị động, thiếu đổi mới, sáng tạo, ngại đọc, ngại nghiên cứu tìm hiểu chủ trương, chính sách... Còn ngại va chạm và đùn đẩy trách nhiệm trong các công tác nói chung. Nhiều công việc vẫn có ngững phản hồi tiêu cực từ bên ngoài.

    Chi bộ cũng làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên và gắn trách nhiệm của chi bộ của từng đảng viên với những tồn tại hạn chế để có kế hoạch tự sửa trong thời gian tới.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, Đ/c Nguyễn Văn Quý, UV BTV Thành ủy, Bí thư đảng ủy cơ quan HĐND - UBND Thành phố nhấn mạnh một số nội dung Chi bộ Quảnt lý đô thị cần tập trung thực hiện:

    Một là, Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trước mắt là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và HTCT, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

    Hai là, Duy trì tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ, đổi mới hình thức sinh hoạt, song song với lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn nhưng không xem nhẹ công tác chính trị tư tưởng và các nhiệm vụ khác. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, trong tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Phấn đấu một quý có một cuộc sinh hoạt chuyên đề, nội dung được chuẩn bị chu đáo. Lồng ghép, gắn liền công tác đảng với các công tác chuyên môn để có thể triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

    Ba là, Nghiêm túc thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Thành uỷ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là vai trò của Bí thư chi bộ. Kịp thời phê bình, nhắc nhở những cán bộ, đảng viên còn những hạn chế trên một số mặt công tác.

    Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, những điêu đảng viên không được làm; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có hướng xử lý phù hợp, hiệu quả. Đa dạng hóa các kênh thông tin để theo dõi cán bộ, đảng viên để có đánh giá đa chiều, thực chất, khách quan.

    Năm là, Thực hiện tốt Quy định 213 của Trung ương về đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, phấn đấu tất cả gia đình cán bộ cơ quan đạt gia đình văn hoá; không vi phạm các nội dung đã cam kết. Gắn thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan với thực hiện việc học tập và làm theo Bác trong mọi điều kiện, thời gian.

    Trong phát biểu chỉ đạo, đ/c Bí thư Đảng ủy cơ quan cũng ghi nhận việc tổ chức thực hiện sinh hoạt "tự soi, tự sửa" của chi bộ Quản lý đô thị đã thực hiện nghiên túc, dân chủ, đúng với tinh thần chỉ đạo tại Hướng dẫn số 03 của BTV Thành ủy đồng thời yêu cầu các Bí thư chi bộ họp rút kinh nghiệm để triển khai tốt sinh hoạt chuyên đề "tự soi, tự sửa" của các chi bộ ngay sau sau khi kết thúc sinh hoạt điểm tại chi bộ Quản lý đô thị.

    Sinh hoạt chuyên đề "tự soi, tự sửa" là một đợt sinh hoạt chính trị nội bộ sâu rộng đến từng chi bộ đảng bộ cơ sở, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội mới để xây dựng Thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh hiện đại./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website