Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố về kiểm tra công tác CCHC – hoạt động công vụ năm 2022; Thông báo số 37/TB-UBND ngày 16/5/2022 về việc lịch kiểm tra CCHC ở các đơn vị sự nghiệp; từ ngày 23 đến ngày 26/5/2022, Đoàn kiểm tra CCHC – hoạt động công vụ của thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC – hoạt động công vụ tại 8 đơn vị sự nghiệp. Sau khi kiểm tra, Đoàn đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 ở các đơn vị như sau:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các đơn vị đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC như kế hoạch công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC. 100% đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và tổ chức ký cam kết theo Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, một số đơn vị đã lập bảng chấm công, khung chấm điểm về kỷ luật, kỷ cương hành chính như Đội quản lý trật tự đô thị Thành phố, Trung tâm Y tế Thành phố. Một số đơn vị đã triển khai tốt viêc thực hiện văn hóa công vụ theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các đơn vị đã thực hiện đúng tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức chuyên môn. Một số đơn vị đã ban hành khung chương trình kế hoạch hoạt động và thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; thường xuyên tham mưu UBND thành phố về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách nhiệm quản lý của các đơn vị. Các đơn vị đều chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức, một số đơn vị ký hợp đồng lao động theo Luật lao động. Chế độ chính sách của viên chức được thực hiện theo quy định hiện hành.

Các đơn vị cơ bản thực hiện quy trình, thủ tục đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức hàng năm đúng quy định.

Các đơn vị đã quan tâm đến việc lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và thực hiện cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị: Các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác soạn thảo, ban hành văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 15/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; một số đơn vị đã tạo sổ công văn đi, đến bằng hình thức điện tử như Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đội quản lý trật tự đô thị Thành phố. Đã tổng hợp công văn đi, công văn đến theo quy định. Cập nhật trên trang https://hscvubtp.hatinh.gov.vn/ các sổ như: Công văn đi; Công văn đến.

Các đơn vị đã quan tâm trang sắm hệ thống máy tính, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho ứng dụng CNTT để phục vụ công việc như Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố.Việc ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản dùng chung, như: Chữ ký số, phần mềm hệ thống Quản lý hồ sơ công việc và theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành, gửi nhận văn bản có một số đơn vị làm tốt.

Có 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi, Trung tâm Y tế Thành phố) đang áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Nhìn chung, qua kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị sự nghiệp, Đoàn kiểm tra nhận thấy: Các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác CCHC và đã có một số kết quả nhất định. Một số đơn vị có nhiều chuyển biến so với các năm trước đây như: Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đội quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Y tế...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại các đơn vị sự nghiệp còn một số tồn tại, hạn chế như:

Một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực hiện văn hóa công sở tại một số đơn vị chưa đảm bảo, vẫn còn trạng chưa chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; một số đơn vị chưa chấn chỉnh việc thể hiện biển tên cơ quan nhà nước theo Thông tư số 05/2008/TT-BNV ngày 07/05/2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn biển tên cơ quan hành chính nhà nước.

Việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phân công nhiệm vụ tại một số đơn vị chưa đảm bảo chất lượng; việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức còn một số hạn chế. Hệ thống máy tính tại các đơn vị sự nghiệp còn thiếu, cấu hình thấp; việc áp dụng phần mềm Hồ sơ công việc còn chưa đúng quy trình, một số đơn vị còn sử dụng chữ ký số cũ; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 mới triển khai, chưa có kết quả. Công tác quản lý tài chính công, việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ cần chất lượng hơn.

Qua đơt kiểm tra công tác cải cách hành chính, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố đề nghị các đơn vị sự nghiệp nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, báo cáo kết quả khắc phục về UBND thành phố./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website