Quán triệt sâu sắc Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”, Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; thời gian qua, với cách làm đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở thành phố Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung này.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định cán bộ và công tác cán bộ là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, nên đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình quán triệt học tập Nghị quyết và tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn Thành phố để triển khai quán triệt và học tập Quy định, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Quy định số 713-QĐ/ThU ngày 29/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy  về công tác luân chuyển cán bộ.

Thông qua việc nghiên cứu quán triệt, học tập nghị quyết, kế hoạch chương trình của Tỉnh ủy, của Thành ủy đã tạo sự chuyển biến thực sự nhận thức cho cả hệ thống chính trị thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn, tác dụng và trách nhiệm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, trong đó có nội dung luân chuyển cán bộ.

Từ khi có Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến nay, số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được luân chuyển là 11 đồng chí. Trong đó, luân chuyển về phường, xã giữ vị trí chủ chốt 07 đồng chí (bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND); từ phường, xã về thành phố 04 đồng chí; số cán bộ luân chuyển ngang trong hệ thống chính trị Thành phố (từ cơ quan Đảng sang chính quyên, đoàn thể và ngược lại) là 08 đồng chí. Cùng với  việc luân chuyển nội bộ, thành phố đã tiếp nhận 02 đồng chí cán bộ chủ trì do tỉnh điều động về ứng cử các chức vụ chủ chốt của thành phố; tiếp nhận 03 đồng chí cán bộ tỉnh về bổ nhiệm trưởng phòng; tiếp nhận huyện khác về bổ nhiệm phó phòng và tương đương 01 đồng chí; tỉnh điều động 02 đồng chí cán bộ chủ chốt tại thành phố lên giữ các chức vụ chủ chốt ở tỉnh.

Nhìn chung số cán bộ được luân chuyển về phường, xã đều có trình độ, năng lực, uy tín, trẻ, trong quy hoạch để đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố; qua thời gian về cơ sở, đều nhiệt tình, trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Số cán bộ luân chuyển từ phường, xã lên thành phố cơ bản đảm bảo chuẩn hoá. Số cán bộ luân chuyển trong hệ thống Đảng - đoàn thể - chính quyền và các đơn vị sự nghiệp Thành phố đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí luân chuyển nên tiếp cận nhanh với lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện việc luân chuyển cán bộ đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo được sự đồng thuẫn cao của bản thân cán bộ, đơn vị, địa phương nơi cán bộ đang công tác và nơi cán bộ được chuyển đến. Vì vậy, nhiều cán bộ đã phát huy tốt, có nhiều đóng góp về trí tuệ trong việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và quy tụ, huy động được cán bộ, nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả  cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Tháng 3/2022, đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy phường, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà nhiệm kỳ 2020- 2025 và giới thiệu ứng cử để HĐND phường bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Bắc Hà nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Thường vụ Thành ủy  Hà Tĩnh xác định luân chuyển cán bộ là yêu cầu, đòi hỏi khách quan và được coi là khâu đột phá trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và vừa lâu dài. Mục tiêu của luân chuyển cán bộ là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trẻ có triển vọng trong quy hoạch, giúp cán bộ có bước trưởng thành nhanh, toàn diện hơn, vững vàng hơn. Mặt khác qua luân chuyển cán bộ từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ một cách hợp lý, tăng cường cán bộ cho những nơi có yêu cầu cấp bách, nhất là ở cơ sở phường, xã, đơn vị, cơ quan, địa bàn trọng điểm; khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ, khép kín ở từng địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ sẽ có tác động tích cực tới toàn bộ các khâu trong công tác cán bộ và là điều kiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức, thực hiện của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Đặc biệt thông qua luân chuyển, số cán bộ được luân chuyển đã phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực công tác góp phần tích cực giúp các địa phương, đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, được cán bộ và đảng viên đồng tình, ghi nhận. Qua thời gian luân chuyển, hầu hết các đồng chí được tôi luyện về phẩm chất chính trị, kỹ năng chuyên môn, tư duy, phong cách và bản lĩnh; tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; có quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc cụ thể, sát thực tế hơn. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều có bước trưởng thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có chiều hướng phát triển.

Thời gian tới, Thành ủy Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Quy định số 98-QĐ ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ đến tận cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, ban hành quy định về luân chuyển cán bộ đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ từ thành phố đến cơ sở, phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của thành phố.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm khách quan, đúng quy định, đúng đối tượng với lộ trình, bước đi cụ thể, vừa bảo đảm tính ổn định và phát triển, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng là thực hiên nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho công tác luân chuyển, điều động.

 Quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ, nữ, cán bộ có quy hoạch chức vụ cao trước; bố trí luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo.

Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển, đặc biệt là cán bộ luân chuyển về cơ sở. Xây dựng phương án bố trí cán bộ, biên chế nơi có cán bộ luân chuyển bảo đảm vừa có cán bộ luân chuyển để bồi dưỡng, đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ chủ trì không phải là người địa phương. Theo dõi, giúp đỡ cán bộ luân chuyển vượt qua khó khăn, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website