Xây dựng văn hóa công vụ, trọng tâm là đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành với Nhà nước; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân là nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng phát triển thành phố Hà Tĩnh xứng tầm một đô thị năng động, hiện đại.

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã  tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thông qua hình thức trực tiếp, lồng ghép các cuộc họp, đăng tải trên Cổng, Trang thông tin điện tử.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế văn hóa công vụ như: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Tĩnh; chấn chỉnh cách thể hiện biển tên cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện kết luận số Kết luận số 29- KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng được nền văn hóa công sở với những kết quả nổi bật sau:

Một là, lề lối, phương thức làm việc trong các cơ quan, tổ chức từng bước được đổi mới theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt, hiện đại và hiệu quả. UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc đã rà soát, sửa đổi hoặc ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc như Quy chế làm việc của UBND, quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ; Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao;

Hai là, kỷ luật, kỷ cương hành chính có những chuyển biến nhất định. Các đơn vị đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đa số cán bộ, công chức giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ, gương mẫu, đoàn kết trong nội bộ; tuân thủ quy định về thời gian làm việc, nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc trên các lĩnh vực công tác; khắc phục một bước tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ba là, tác phong làm việc, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức đã có nhiều tiến bộ. Trong giao tiếp với người dân cũng như quan hệ hợp tác, hỗ trợ với đồng nghiệp, phần lớn cán bộ, công chức luôn giữ tinh thần, thái độ lịch sự, hòa nhã. Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp xã đã bố trí hòm thư góp ý và công khai số điện thoại để người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Thành phố đã tổ chức hội thi “Thanh niên Hà Tĩnh với văn hóa công sở”; Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ và văn hóa công sở cho hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức; qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Trong 3 năm, UBND thành phố đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra định kỳ về công tác CCHC – hoạt động công vụ và nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, tập trung các nội dung về kiểm tra việc chấp hành giờ giấc hành chính, tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức. Sau kiểm tra, UBND thành phố đã ban hành các thông báo, báo cáo kết luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC - hoạt động công vụ, văn hóa công vụ để chấn chỉnh, nhắc nhở; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về văn hóa công vụ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, công sở, trụ sở làm việc từng bước được xây dựng văn minh, lịch sự, hiện đại. Nhiều công sở được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp khang trang, có cảnh quan, môi trường làm việc tốt. Nhiều đơn vị, địa phương đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Có thể khẳng định rằng, các giá trị của văn hóa công vụ đã từng bước hình thành, phát triển; lan tỏa và tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Xây dựng văn hóa công vụ đã được gắn với nội dung cải cách hành chính nhà nước, cải cách chế độ công chức, công vụ; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và sự phát triển của Thành phố chúng ta. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website