Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên họp thứ X- HĐND thành phố khóa XXI. Đồng chí Dương Tất Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quý- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

 

Toàn cảnh Phiên họp thứ X- HĐND thành phố khóa XXI

Tại phiên họp đã nghe thông qua Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5- HĐND thành phố khóa XXI; thông qua kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ- HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc thông qua Đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2020 và những năm tiếp theo và hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh”.

Đồng chí Dương Tất Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố điều hành phiên họp

Thực hiện Chương trình công tác của HĐND thành phố năm 2022 và Nghị quyết số 13 của HĐND thành phố về chương trình giám sát năm 2022. Thường trực HĐND thành phố sẽ tiến hành khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ V. Nội dung khảo sát về việc ban hành các văn bản lãnh đạo của cấp ủy, văn bản chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các NQ kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố trên tất cả các lĩnh vực; việc cụ thể hóa các chỉ tiêu- nhiệm vụ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nghe các kiến nghị của đơn vị về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thông qua khảo sát, Thường trực HĐND thành phố nắm bắt việc triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tực hiện nhiệm vụ.

Chủ tọa Phiên họp.

Tại phiên họp cũng đã thống nhất về nội dung giám sát kết quả thực hiện NQ số 24 cuả HĐND thành phố thông qua Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo gồm giám sát việc đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố.

 Theo đó, đoàn giám sát sẽ làm việc với các phường- xã và các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Quản lý đô thị và Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị để nghe báo cáo các nội dung  theo đề cương đã gửi các đơn vị trao đổi ý kiến, yêu cầu giải trình, bổ sung làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát./.

                             


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website