Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021 - 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

 Công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021 - 2022

                              

1. Công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm Giáo viên mầm non: Trúng tuyển: 11 người; Không trúng tuyển: 43 người.

- Vị trí việc làm Giáo viên văn hóa tiểu học: Trúng tuyển: 15 người; Không trúng tuyển: 23 người.

- Vị trí việc làm Giáo viên thể dục tiểu học: Trúng tuyển: 05 người; Không trúng tuyển: 08 người.

- Vị trí việc làm Giáo viên Lịch sử THCS: Trúng tuyển: 02 người; Không trúng tuyển: 09 người.

- Vị trí việc làm Giáo viên Địa lý THCS: Trúng tuyển: 01 người; Không trúng tuyển: 13 người.

- Vị trí việc làm Giáo viên Công nghệ THCS: Trúng tuyển: 02 người; Không trúng tuyển: 02 người.

(Có danh sách kèm theo)

2. Giao Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 thông báo công khai kết quả tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo đúng quy định.

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng giáo viên MN, TH, THCS năm học 2021-2022; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website