Trung tâm Hành chính công thành phố là đầu mối tập trung để UBND thành phố Hà Tĩnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm Hành chính công thành phố là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

1. Chức năng:  Trung tâm Hành chính công thành phố là đầu mối tập trung để UBND thành phố Hà Tĩnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm Hành chính công TP. Hà Tĩnh được thành lập theo quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 1/3/2017 của UBND tỉnh với 3 phòng giao dịch, gồm 19 quầy/bàn để hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Cán bộ công an thành phố trực tiếp nhận TTHC tại Trung tâm HCC thành phố

Ngoài ra, Trung tâm được bố trí các phòng chức năng như: phòng điều hành, phòng giám sát, phòng máy, phòng họp, phòng để bố trí lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lấy ngay.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức hoạt động.

2.2. Tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức:

- Niêm yết công khai TTHC (hồ sơ, giấy tờ…) theo quy định; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân, tổ chức liên quan.

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc.

- Rà soát, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ TTHC theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ khi hợp lệ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi chưa hợp lệ hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm.

- Thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời.

2.3. Kiểm tra, theo dõi, giám sát, xử lý kiến nghị:

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị qua Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết TTHC nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết TTHC chậm so với quy định trước khi có văn bản báo cáo với UBND thành phố (nếu cần thiết).

- Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Báo cáo, đề xuất UBND thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định việc điều động hoặc luân chuyển công chức, viên chức vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết TTHC hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thống nhất với cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức.

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định.

2.4. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Trao đổi công tác nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

- Nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách TTHC, chính quyền điện tử, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết TTHC qua Trung tâm.

- Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm; đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia các dịch công trực tuyến mức độ cao.

2.5. Nhiệm vụ, quyền hạn khác:

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất; phương tiện, môi trường làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin… để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết và trả kết quả TTHC cho các cá nhân, tổ chức đảm bảo giải quyết TTHC nhanh gọn, công khai, minh bạch.

- Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức trên môi trường mạng) theo các mức độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, truyên truyền về hoạt động của Trung tâm.

- Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, kỷ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

- Cung cấp các dịch vụ có liên quan đến việc giải quyết TTHC khi được cá nhân, tổ chức yêu cầu và được cơ quan có thẩm quyền thông qua, không trái quy định của Nhà nước.

- Thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá từ phần mềm và lập báo cáo định kỳ theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao.

3. Tổ chức bộ máy:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc: Trần Quốc Đạt – DD: 091.2918.173

- Phó Giám đốc: Nguyễn Lê Thuý Hằng – DD: 091.649.9195

3.2 Ban giám sát: Phan Quang Mậu – DD: 091.299.9373

3.3 Bộ phận trực, tiếp nhận hồ sơ:

- Chuyên viên trực lĩnh vực Văn hoá TT- Nội vụ - Kinh tế và Trả kết quả, thu phí, lệ phí: Ngô Thị Huyền Nhung – DD: 0943.339.674

- Chuyên viên trực lĩnh vực QLĐT: Nguyễn Văn Thuận – DĐ: 0916834556

- Chuyên viên trực lĩnh vực Tư pháp - Tài chính KH: Trương Thị Quỳnh Vân – DD: 0944701528

- Chuyên viên trực lĩnh vực Lao động TBXH - Y tế - Giáo dục: Trần Thị Ngọc Thuỷ - DD: 091.243.1985

- Chuyên viên trực lĩnh vực TNMT: Lê Nhật Linh – DĐ: 0983980123

- Cán bộ trực lĩnh vực Giao dịch bảo đảm: Hoàng Thị Thơ - 0919108586

- Cán bộ trực lĩnh vực đất đai: Trương Thị Vân Anh - 0374517633

- Công chức trực lĩnh vực Thuế - Nguyễn Kim Thị Dung – DD: 0943351307

- Cán bộ trực lĩnh vực Điện lực: Lê Thị Bé – DD: 0912103679

- Cán bộ Ngân hàng Viettin: Dương Thị Lê Quỳnh Trang – DD: 0973290097

- Trực lĩnh vực Công an:

+ Lê Thị Lan Hương – DD: 0912571279

+ Nguyễn Thị Vân – DD: 0912879959

+ Võ Thị Huyền Diệu – DD: 0916290987

+ Đặng Duy Nhật Khánh – DD: 0976503886

4. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 11, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.358.6969

Số điện thoại đường dây nóng: 0912999373

Email: hanhchinhcongtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website