TPHT - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, lập nên những chiến tích vĩ đại, giành lại độc lập tư do cho dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trải qua 91 năm thăng trầm của lịch sử, Đảng ta đã làm nên một sự nghiệp cách mạng vẻ vang, viết nên những trang sử hào hùng của đất nước. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, có công lao đóng góp không nhỏ của những người làm công tác tham mưu phục vụ trực tiếp cho Đảng; Các thế hệ cán bộ làm việc tại các Ban Đảng; UBKT, Văn phòng cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở; họ là những lực lượng nòng cốt làm nên ý chí và tinh thần cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Các ban Đảng, UBKT và Văn phòng cấp ủy mà tiền thân là các bộ phận giúp việc trên các mặt công tác: Tư tưởng, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng….Sau năm 1945, do yêu cầu công tác xây dựng đảng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nên cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở đã thành lập các ban: Tổ chức, Dân vận, UBKT và Văn phòng cấp ủy đẻ tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực. Từ lúc ra đời cho đến nay, các bộ phận giúp việc trước đây, các ban: Tổ chức, Dân vận, UBKT và Văn phòng cấp ủy các cấp sau này luôn tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội. Tăng cường xây dựng mới đoàn kết, tập trung mọi lực lượng, tranh thủ sự ủng hội của các tầng lớp nhân dân yêu chuộng hòa bình  trên thế giới, tham mưu xây dựng Đảng ta trở thành lực lượng cách mạng cách mạng duy nhất lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chứng minh sáng tỏ con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn đã đúng đắn và ưu việt.

Để ghi nhận công lao to lớn và quá trình phát triển, trưởng thành của ngành tổ chức, Dân vận, UBKT và Văn phòng cấp ủy Đảng các cấp; Bộ chính trị khóa IX đã quy định lấy ngày 14/10/1930, ngày đầu tiên tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng làm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng; ngày 15/10/1930, ngày thứ 2 Hội nghị Trung ương lần thứ nhất cũng là ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Đăng trên báo sự thật số 120 ngày 15/10/1930 làm ngày truyền thống ngành Dân vận; lấy ngày 18/10/1930 làm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy Đảng các cấp; ngày 16/10/1948, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng ký Quyết định số 29, thành lập cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng làm ngày Truyền thống ngành kiểm tra.

Ở Thành phố Hà Tĩnh, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập năm 1930, đầu tháng 4 năm 1960, Đảng bộ Thị xã Hà Tĩnh được thành lập, Tháng 5/1960 các Ban, UBKT và Văn phòng Thị ủy được thành lập. Từ đó đến nay các Ban, UBKT và Văn phòng đã tham mưu cho BCH Đảng bộ Thị xã nay là Thành phố Hà Tĩnh đề ra các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn, hợp lòng dân, lãnh đạo nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ và xây dựng quê hương, đồng thời luôn nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt, nghiên cứu; đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra phối hợp và thực hiện tốt các nhiệm vụ cho Ban Thường vụ, Thường trực giao.

Đội ngũ cán bộ, công chức các Ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chịu đựng gian khổ, vượt qua khó khăn thách thức phấn đầu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể hóa nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền Thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó là sự tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đến triển khai thực hiện nhiện vụ chuyên môn gắn với chế độ phân công trách nhiệm hợp lý, rõ ràng. Thực hiện tốt chế độ giao ban, hội ý, sinh hoạt, báo cáo cho cơ quan, ban ngành cấp trên kịp thời, đúng qui định. Thường xuyên động viên nhắc nhở tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và công nhân viên cải tiến lề lối làm việc, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đua phong trào chung của cơ quan phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc. Chính vì thế đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh được ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhìn lại chặng được 91 năm qua với bao khó khăn gian khổ và khói lửa của các cuộc chiến tranh Hà Tĩnh hôm này đang vươn mình trổi dậy phát triển trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, kỷ thuật của Tỉnh. Từ một Thị xã nhỏ bé khi xưa nay đã thành một Thành phố tràn đầy sức sống. Chúng ta tự hào rằng trong hơn 30 năm đổi mới và phát triển Thành phố đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, diện mạo Thành phố đổi mới sắc từng ngày. Điều đặc biệt là thành phố đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đưa ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kinh tế, văn hóa xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và 73 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng, là dịp để mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong các ngành xây dựng Đảng  tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử quý báu trong thời gian qua, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; đoàn kết ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 và góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website