Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố năm 2021;

Căn cứ báo cáo kết quả làm việc của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển tại Báo cáo số 01/BC-BKTPĐKDT, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Đội quản lý trật tự đô thị, cụ thể như sau:

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng: 27 thí sinh;

Thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: 10 thí sinh;

(Có danh sách chi tiết kèm theo).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website