Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố năm 2021; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển, Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn tài liệu ôn tập thi phỏng vấn Vòng 2 tuyển dụng viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, cụ thể:

1. Phần chung đối với tất cả các vị trí dự tuyển:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội: Chương I (Điều 4,5,6,7); Chương II (quyền và nghĩa vụ của viên chức); mục 6, chương III (đánh giá viên chức);

- Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Điều 2.

2. Phần chuyên ngành theo vị trí dự tuyển: (Có tài liệu gửi kèm)

3. Phần liên hệ thực tiễn, xử lý tình huống: Trên cơ sở vị trí dự tuyển, thí sinh tự nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các thành phố khác để liên hệ và giải quyết tình huống

Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn tài liệu ôn tập để các thí sinh được biết và chủ động ôn tập

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website