TPHT- Ngày 15 tháng 5 năm 2016 Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 05 về Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên, đẩy lùi sự quy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện, cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị ở thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Bước vào thực hiện Chỉ thị  số 05 của Bộ Chính trị trong điều kiện có nhiều điều kiện thuận lợi; kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày không ngừng được nâng lên; Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II có những kết quả tích cực … Đó là những yếu tố tại động lực, niềm tin để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh viêc hoc tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững.

Trên cơ sở những nội dung của Chỉ thị 05 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố Hà Tĩnh đã  tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây xựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tương chính trị , đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ đảng viên.  

Hằng năm, Ban thường vụ Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn thành phố,  đồng thời đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác như: Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” ;  chuyên đề của năm 2019 về “Học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân”; chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng vè hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Thành phố biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên hiến tròng học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua học tập và triển khai thực hiện các chuyên đề, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, từng bước có sự thay đổi phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, khắc phục được bệnh thành tích, xa dân.  

Cùng với việc tuyên truyền, học tập quán triệt trong cán bộ đảng viên, đoàn viên hội viên và toàn thể nhân dân,  Các Đảng bộ phường xã  đã xây dựng kế hoạch học tu dưỡng, học tập nêu gương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016, 2021.

Phường Nam Hà điểm sáng trong việc đầy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc huy động nguồn lực xây dựng phường văn minh đô thị

Các chi bộ thôn xóm, tổ dân phố luôn xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tại cơ sở, nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, xây dựng tổ dân phố đạt tổ dân phố kiểu mẫu, xây dựng các thôn xóm đạt khu dân cư nông thôn mới kiều mẫu, từ đó đã tạo những chuyển biến trong nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ đảng viên, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong nói đi đôi với làm.

Thôn Thanh Phú trước đây là một trong những địa bàn khó khăn ở xã Thạch Trung. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  Chi bộ thôn đã quán triệt nội dung, tinh thần chỉ thị và xây dựng chương trình kế hoạch học tập làm theo của Chi bộ, gắn với việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là huy động nguồn lực  xây dựng khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, cùng với cơ chế hỗ trợ của nhà nước, thôn Thanh Phú đã tuyên truyền vận động  nhân dân đóng góp trên 1,5  tỷ đồng và trên 1 ngàn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng như làm đường giao thông thảm nhựa, lát gạch vĩa hè, trồng cây xanh, hàng rào xanh, xây dựng khu luyện tập thể thao của thôn.  Năm 2020, Thôn Thanh Phú được công hhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn Thanh Phú làm tốt huy động nguồn lực xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Còn đối với các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp cũng đã cụ thể hóa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị như Công an thành phố Hà Tĩnh đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với  cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao  tinh thần, trách nhiệm trong cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ; Bệnh viện đa khoa thành phố gắn việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với  việc thực hiện 12 điều y đức; Các đơn vị trong khối hành chính sự nghiệp thì đẩy mạnh phong trào “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo,  tận tụy, gương mẫu” ; Ngành giáo dục thì gắn với cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”.

Phong trào xây dựng mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, sáng tạp trong ngành giáo dục 

Một trong những những chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn là điểm sáng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị ở thành phố Hà Tĩnh. Với việc nói đi đôi với làm, nhiều đồng chí Bí thư Chi bộ cơ sở luôn tận tâm, hết lòng vì dân, vì đảng.

Đặc biệt, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX về xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II, các đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận thôn xóm, tổ dân phố cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất,  đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chính trang đô thị thì bản thân các đồng chí đứng đầu cấp ủy luôn là những người đầu tàu,gương mẫu trong các phong trào hoạt động.

Điển hình như gương bà Trương Thị Lý, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Yên đồng, phường Thạch Linh. Năm 2017, Bà được bầu làm Bí thư Chi bộ, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy, Bà luôn boăn khoăn trăn trở làm thế nào để góp phần cùng với Đảng bộ chính quyền xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, trong điều kiện phường Thạch Linh cũng như Tổ dân phố đang còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là các tuyến đường giao thông nhỏ hẹp, ảnh  hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng đô thị văn minh. Từ những băn khoăn trăn trở đó, không kể ngày đêm, Bà  đến từng ngõ, gỏ từng nhà để tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Nói đi đôi với làm, bản thân gia đình bà gương mẫu hiến hơn 70m2 đất mặt tiền đường Vũ Quang, trị giá 700 triệu đồng và tháo dỡ tường rào  để mở rộng đường cho nhân nhân trong ngõ phố đi lại.

Bà TRương Thị Lý tấm gương điển hình trong học tập làm theo Bác

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị, việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và các lĩnh vực hoạt động của từng địa phương đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Điều đáng ghi nhận là sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, với sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II, thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; Kinh tế có bước tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng đô thị ngày một quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đã đạt được những kết quả tích cực, nhân dân đã đóng góp hàng trăm  tỷ đồng để rãi thảm nhựa, lát gạch vĩa hè, lắp đặt đèn Led, camera an ninh; Công tác cải cách hành chính tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thành phố Hà Tĩnh luôn là tốp đầu trong khối khuyện thị về chỉ số cải cách hà h chính. Đặc biệt, Thành phố Hà Tĩnh đã  đã vận dụng sáng tạo triển khai thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm, phân loại người đứng đầu và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố; quy chế đối thoại người đứng đầu với nhân dân đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về nội dung của chỉ thị này, tập trung triển khai thực hiện có hiểu quả chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và cụ thể hóa từng nội dung phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng thành phố ngày một phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và sớm trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website