Ngày 23/5/2021, trên toàn quốc sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cấp ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở quyết tâm vào cuộc đồng bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, sự đồng thuận trong xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hà Tĩnh có nhiều bước phát triển vượt bậc, kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện, tăng trưởng kinh tế đạt khá, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tăng cường, văn hóa- xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục dẫn đầu toàn tỉnh, đời sống Nhân dân được cải thiện, anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 10/10 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, Thành phố Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Đặc biệt khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Cấp ủy Đảng và chính quyền Thành phố.

Xác định được ý nghĩa, vai trò quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 45-CT/TWngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị,Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó Thành ủy đã lãnh đạo cuộc bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên; thành lập Ủy ban Bầu cử các cấp. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện các bước của cuộc bầu cử theo quy định; hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước thềm bầu cử. Bên cạnh việc triển khai thực hiện nội dung công tác bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc; chủ động nắm chắc tình hình để xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cử tri trên địa bàn Thành phố sẽ tham gia bầu cử để bầu ra 03 Đại biểu Quốc hội, 5 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 30 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 337 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường, xã. Để cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố diễn ra thành công, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bầu cử trên địa bàn thành phố, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật về bầu cử để tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng pháp luật. Phát huy rõ vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn công tác, ban chỉ đạo và tổ công tác, tổ giúp việc của Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Hai là, Ủy ban bầu cử Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc tổ chức bầu cử. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử trong toàn Thành phố theo kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để tổ chức bầu cử thành công.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân thành phố về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Bốn là, làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các tổ bầu cử; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Năm là, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để gây rối ở thời điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật về bầu cử.

Sáu là, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thành phố, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Chính quyền. Phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng phường VMĐT kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; sản xuất mùa vụ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo, làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách.UBND thành phố tập trung cao triển khai các chỉ tiêu, khâu đột phá, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ chốt như quy hoạch, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành nghề kinh tế chủ lực, thực hiện đề án phát triển cây xanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng đô thị, giao thông trên địa bàn.

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm Vùng Bắc trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

Bản tin Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website