TPHT- Gần 300 Đảng viên thuộc 25 Đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp và Khối Doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh vừa được tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do BTV Thành ủy tổ chức.

 

Trong thời gian 1 buổi, hội nghị được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các chuyên đề, bao gồm: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12; Những nhận thức mới và tư duy về quốc phòng Việt Nam, an ninh quốc gia....

Đồng thời quán triệt những nội dung, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhằm triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống...

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên khối hành chính sự nghiệp và Khối Doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.342
  Online: 37