Thời điểm này, cùng với các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với phương châm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, MTTQ thành phố chú trọng tuyên truyền, giám sát nhằm giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Ngay từ đầu tháng 1, sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác bầu cử theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chuẩn bị tài liệu, triển khai các văn bản liên quan tới Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn. Đặc biệt, UBMTTQ thành phố đã hướng dẫn các phường- xã chú trọng công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đạt chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

           Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, công tác hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND các cấp được thành phố thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian. Để công tác hiệp thương diễn ra đúng luật định, bảo đảm dân chủ, khách quan và đạt kết quả cao nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị hiệp thương, chuẩn bị kịch bản, nội dung, chương trình về công tác bầu cử; in các văn bản cho hội nghị hiệp thương; xây dựng các báo cáo đánh giá tình hình và tiến độ triển khai bầu cử cấp thành phố; tiếp nhận, xử lý các biên bản và báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường...

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ dân phố 9 phường Trần Phú

Thành phố Hà Tĩnh đã thành lập 9 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; các phường, xã đã ban hành quyết định thành lập 79 Ban bầu cử đại biểu HĐND tại các đơn vị bầu cử, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử HĐND thành phố, phường, xã; lập danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố, phường, xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Nhờ chuẩn bị chu đáo và tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng các bước quy trình hiệp thương. Đến nay, Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Tĩnh đã lập danh sách sơ bộ 58 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; 665 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Nhìn chung, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố được lập thông qua hiệp thương bảo đảm khách quan, dân chủ, đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần và đảm bảo chất lượng.

Ngoài làm tốt công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, thành phố còn chú trọng công tác tuyên truyền trực quan để mọi người dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử

Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã hướng dẫn Mặt trận các phường- xã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Cùng với đó, MTTQ thành phố phối hợp tổ chức họp mặt hướng dẫn ứng cử viên xây dựng chương trình hành động của bản thân và triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên ra mắt cử tri và vận động bầu cử theo quy định…

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, thời gian tới MTTQ các cấp trong toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ, nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc triển khai các bước của công tác bầu cử.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ các cấp ở thành phố Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Bầu cử các cấp, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website