Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, của tỉnh và của thành phố Hà Tĩnh; là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xác định tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, luật định. Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2021  về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026; UBBC thành phố đã kịp thời thành lập các tiểu ban bầu cử, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ủy ban bầu cử để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngày 28/01/2021, UBBC thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBBC thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, UBBC đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đúng luật định.

Bên cạnh đó, UBBC, UBND Thành phố cũng có các văn bản chỉ đạo UBBC, UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể: Công văn số 09/UBBC ngày 04/02/2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Công văn số 335/UBND-NV ngày 09/02/2021 về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 354/UBND-NV hướng dẫn về việc nộp hồ sơ ứng cử địa biểu HĐND cấp xã….Các phường, xã đã hoàn thành việc thành lập UBBC cấp xã, ban hành kế hoạch bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và hoàn thành hiệp thương lần một. Đến ngày 22/02/2021, 15/15 xã, phường đã hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đảm bảo đúng thời gian quy định.

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan chủ động, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Tiếp tục triển khai, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nội dung của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/8/2020 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Tập trung tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và nắm được những quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, phát huy ý thức làm chủ và tinh thần tự giác của mọi công dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

+ Thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

+ Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử; chủ động sẵn sàng lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

+ Tập trung xử lý các đơn thư, khiếu nại liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, qua đó đảm bảo người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra một cách trang trọng, an toàn với tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất.

  Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân trên toàn thành phố Hà Tĩnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website