TPHT - Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Khắp nơi trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi trong cán bộ và nhân dân.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/1-2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng và sâu rộng, thể hiện tinh thần thực sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những ngày này, trên khắp phố, phường Thành phố Hà Tĩnh đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nội dung tuyên truyền cổ động tuyên truyền quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời  khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.067
  Online: 34