Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số: 163/KH-UBND  , ngày 28/12/ 2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính thành phố năm 2021.

    Kế hoạch đã đề ra các Chỉ tiêu cụ thể:

    - 100% Cổng/Trang thông tin điện tử xây dựng chuyên mục cải cách hành chính, thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung lên chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính, hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

    - Trung tâm Văn hóa – Thông tin thành phố tăng cường thời lượng đưa tin, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên đề về CCHC. 100% trạm truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã, phường.

    - Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; 100% Cổng/Trang thông tin điện tử đăng tải bộ TTHC phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.

    - Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; 100% TTHC được niêm yết, công khai đúng quy định tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. 100% điểm Bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ Nhân dân đọc, tra cứu”.

    - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cải thiện tối đa khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài liệu, thông tin, các quy định pháp luật và chủ trương của Trung ương, của tỉnh, thành phố; hệ thống thông tin về quy hoạch và tài liệu pháp lý; thông tin về ngân sách thuộc diện công khai; cơ hội phản biện, đề xuất, kiến nghị các chính sách, pháp luật, quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố.

    Các Nội dung cần tập trung tuyên truyền

    1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

    2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

    3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tổng thể CCHC của Trung ương, của tỉnh và của thành phố, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

    - Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tình hình triển khai công tác cảicách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; bảo hiểm...

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC tạiTrung tâm Hành chính côngthành phố.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công thành phố.

- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các mô hình: “Tổ dân phố điện tử”; “Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến lưu động” của thành phố; Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong CCHCcủa thành phố, các phường, xã.

    4. Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phốHà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

    5. Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của thành phố.

    6. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

    Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

     Đa dạng hóa Hình thức tuyên truyền Cải cách hành chính

    1. Thông qua các loại hình, ấn phẩm củaTrung tâm Văn hoá - Truyền thôngthành phố; hệ thống truyền thanh cơ sở; Cổng thông tin điện tử của thành phố; Trang thông tin điện tử các phường, xã.

    2. Tuyên truyền trên hệ thống cổ động trực quan: Tờ rơi, pano, Bảng Led điện tử… công tác CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

    3. Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên truyền…cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nghị báo cáo viên.

    4. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, kiểm tra trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức; lồng ghép trong các hội diễn văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng bằng các hình thức sân khấu hoá.

    5. Tổ chức các lớp tập huấn, các đội tình nguyện hướng dẫn trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

    6. Tổ chức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các ứng dụng di động, các phần mềm, sản phẩm truyền thông trên internet…

    7. Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các tầng lớp Nhân dân.

    8. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

    9. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị,địa phương và lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website