TPHT- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho 31đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Trong thời gian 7 ngày, lớpcác Đảng viên mới được học tập, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lí tưởng của Đảng, của dân tộc; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc khóa học

  

Ngoài ra các Đảng viên mới còn được nghe nói chuyện về tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển của tỉnh, thành phố trong thời gian tới… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị cũng như định hướng tư tưởng, trách nhiệm cho các Đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website