Trong thời gian 5 ngày dự lớp các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nghe tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thành phố...

 

 

Đây là lớp học do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức nhằm giúp đội ngũ Đoàn viên, công nhân lao động nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xác định động cơ phấn đấu vào Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website