TPHT- Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh vừa phối hợp với Liên minh hợp tác xã Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và đạo đức cách mạng trong thời kỳ đổi mới” và tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành cho các thành viên HTX, THT, chủ các mô hình phát triển kinh tế và đội ngũ cán cán bộ hội trên địa bàn toàn Thành phố.

Trong thời gian 3 ngày tại lớp, chị em được trao đổi những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chị em phụ nữ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong chương trình, cán bộ hội viên còn được giảng viên truyền đạt những nội dung chính, cơ chế chính sách  điểm mới về HTX theo Luật HTX, lợi ích của việc tham gia mô hình kinh tế tập thể; cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên nhu cầu dịch vụ. Bằng hình thức thảo luận, trao đổi trực tiếp hội viên phân biệt được sự khác nhau giữa HTX kiểu cũ và HTX kiểu mới; cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho HTX; cách thức tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ liên kết, hợp tác xã… Ngoài ra,  cán bộ quản lý HTX, THT, Chủ mô hình còn được tham quan học tập kinh nghiệm mô hình điển hình trong tỉnh,  nhằm nâng cao, mở rộng kiến thức thực tiễn, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng HTX, THT, Chủ mô hình kinh tế ở địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 145.016
  Online: 15