TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Quý, UV BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

 

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ cốt cán thành phố được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51 ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Hội nghị cũng đi sâu quán triệt 5 quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài sao cho hiệu quả, không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá nhưng cũng không được bỏ mất cơ hội.

Cùng với quán triệt, học tập nội dung các Nghị quyết, Thành ủy Hà Tĩnh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động định hướng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, giao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ cốt cán thành phố tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên và triển khai chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 206.009
  Online: 18