UBND thành phố vừa tổ chức hội ghị giao ban nhằm soát xét việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố năm 2019, giải pháp thực hiện khối lượng còn lại của các chỉ tiêu, bàn kế hoạch thực hiện chương tình mục tiêu năm 2020.

Tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường xã, các phòng ban triển khai thực hiện các cơ chế. Đến nay, cơ bản các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Các phường- xã đã phân công cụ thể cán bộ chuyên môn xuống các tổ dân phố, thôn, xóm để tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố; hướng dẫn nhân dân khảo sát, đăng ký thực hiện các mô hình, công trình xây dựng cơ bản. 10 tháng đầu năm 2019 thành phố đã chỉ đạo triển khai các mô hình theo tiến độ thực hiện trong vụ Xuân như mô hình nhà lưới, mô hình vườn mẫu...

Đối với Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu năm 2019, đến ngày 03/11/2019, toàn thành phố đã làm 9.000 m giao thông trục tổ dân phố, thôn, xóm;  trên 7.000 giao thông ngõ, xóm; gần 2.000 m giao thông nội đồng. trên 2.000m kênh mương nội đồng; hoàn thành 1 nhà hội quán..

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành, xã, phường đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thưc hiện.

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, phường, xã đã nêu lên những việc làm được, những tồn tại hạn chế và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ vụ thể cho các phòng, ban, ngành và phường xã thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Để thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN những tháng cuối năm 2019, hội nghị đã thống nhất đưa ra các giải pháp: Tập trung chỉ đạo thực hiện các mô hình 3 tháng cuối năm gắn với công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019, chương trình MTQG xây dựng NTM, VMĐT. Đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân đã đăng ký mô hình tiếp tục đầu tư, xây dựng mô hình đủ điều kiện để nghiệm thu; Tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tạp trung phát triển các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện các công trình mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng. Đẩy mạnh huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn phường, xã…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 212.237
  Online: 22