Địa chỉ cơ quan: KP Tân Yên, Phường Văn Yên – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 02393 882089 Mail: ungdungkhoahockythuattp@mail.gov.vn

1/ Trung tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi TP Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm: Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và Trung tâm ứng dụng và chuyển giao KHKT Thành phố.

2/ Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng: Thực hiện nhiệm vụ về về Bảo vệ thực vật, Thú y (bao gồm cả thú y thủy sản); thực hiện các hoạt động khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh.

Thực hiện các nhiệm vụ: * Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm, hàng vụ về công tác Bảo vệ thực vật, Thú y, khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

* Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các cơ quan chuyên ngành cấp trên về công tác bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, công tác truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

* Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án, dự án, mô hình của tỉnh và Thành phố trong lĩnh vực được giao sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Công tác bảo vệ thực vật: Thực hiện công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ. Quản lý các tổ chức cá nhân hành nghề bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ chính sách và Pháp luật về BVTV. Phối hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác BVTV theo quy định của Pháp luật.

* Công tác Thú y: Phòng chống dịch bệnh cho động vật; Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ( bao gồm cả động vật thủy sản); Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật sản phẩm động vật lưu thông tiêu thụ trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, kiểm tra điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc thú y trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh. Truyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ chính sách và Pháp luật về thú y. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác thú y theo quy định của pháp luật.

* Công tác khuyến nông: Phổ biến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Xây dựng mô hình trình diễn, thực nghiệm về tiến bộ khoa học, công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức hội thảo, quảng bá tuyên truyền chuyển giao kết quả khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến nhân ra diện rộng.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ, chính sách, Pháp luật, kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp cho khuyến nông viên, người nông dân.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản vật tư nông nghiệp phục vụ cho nông dân trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực ở địa phương. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, mô hình, dự án, kế hoạch về khuyến nông trên địa bàn Thành phố.

3/ Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và 2 phó giám đốc,

- Các tổ chuyên môn nghiệp vụ: gồm có tổ Hành chính, Tổ Ứng dụng khoa học kỹ thuật, Tổ Bảo vệ thực vật

- Đơn vị trực thuộc: Trạm Thú y.

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Trần Viết Phương

P. Giám đốc - Phụ trách TT

 

0947882858

 

       

Trần Viết Phương

Phó giám đốc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website