- Địa chỉ cơ quan: Số 87 đường Nguyễn Trung Thiên, Tp Hà Tĩnh - Điện thoai: 02393.861469 - Mail: ttdansokehoachhoagiadinh.ubtp@hatinh.gov.vn

Tên gọi: Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Hà Tĩnh: Viết tắt (TT DS - KHHGĐ).

- Địa chỉ cơ quan: Số 87 đường Nguyễn Trung Thiên, Tp Hà Tĩnh

- Điện thoai: 02393.861469

- Mail: ttdansokehoachhoagiadinh.ubtp@hatinh.gov.vn

                 1.     Quá trình hình thành và phát triển:

                  2. Vị trí và chức năng

           - Trung tâm y tế có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS -KHHGĐ trên địa bàn thành phố; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thành phố.

            - Trung tâm y tế thành phố có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

           3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

           3.1 Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỷ thuật về DS-KHHG và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố và kế hoạch, hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          3.2 Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỷ thuật, cung cấp  dịch vụ về DS-KHHGĐ  theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

         3.3 Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và quy định của pháp luật.

          3.4 Huớng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế cấp phường, xã và cộng tác viên Dân số tổ dân phố, thôn xóm.

         3.5 Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia  về DS-KHHGĐ, các dự án khác được giao.

         3.6 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp phường, xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

         3.7 Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ hoa học, kỷ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

          3.8 Quản lý cán bộ, viên chức thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Quản lý cán bộ, chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã, phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

         3.9 Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

         3.10 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND thành phố giao và hướng dẫn  của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

         4. Cơ cấu tổ chức:

        

5. Danh sách số điện thoại, mail của đơn vị

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Kháng

Phụ trách TT

 

 

 

       


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website