1

Phòng Quản lý đô thị

pqldt.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Tô Thái Hòa – Trưởng phòng

 tothaihoa@hatinh.gov.vn

3

Lê Tuấn Anh – Phó Phòng

anhlt.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Phạm Tấn Sinh - Phó Phòng

sinhpt.ubtp@ hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Đức Hải – Phó Phòng

haind.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thuận - Chuyên viên

thuannv.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Quốc Kỳ - Chuyên viên

kynq.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Phạm Văn Thảo - Chuyên viên

thaopv.ubtp@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Thái - Chuyên viên

thainx.ubtp@hatinh.gov.vn

10

Trần Huy Dũng - Chuyên viên

dungth.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.462
  Online: 45