I. Giới thiệu chung

Địa chi: 72 Phan Đình Phùng

ĐT:    0239.3856767

Fax:   0239.3855902

Emai: vanphong.ubtp@hatinh.gov.vn

II. Ban lãnh đạo

Chánh Văn Phòng:        Trần Quốc Đạt

Phó Văn Phòng:    

1. Trần Trọng Dũng

2. Nguyễn Thị Hồng Minh

III. Vị trí và chức năng -

A- Vị trí, chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố (viết tắt: Văn phòng HĐND và UBND thành phố) là cơ quan chuyên môn tham mưu, tổng hợp và phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Thường trực HĐND và UBND thành phố; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

B - Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trực tiếp tham mưu hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp, các cơ quan chuyên môn có liên quan giúp Thường trực HĐND, UBND thành phố ban hành các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố theo quy định hiện hành.

2. Xây dựng chương trình làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, UBND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố; giúp Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp UBND thành phố quản lý theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thực hiện các chương trình đó; giúp Thường trực HĐND, UBND tổ chức các kỳ họp, các kỳ sinh hoạt và các phiên họp.

3. Phối hợp các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Thường trực HĐND và UBND thành phố chuẩn bị báo cáo kết quả về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và UBND thành phố; biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản, Nghị quyết các kỳ họp HĐND, phiên họp của UBND thành phố, các cuộc họp và làm việc của Thường trực HĐND, UBND và của Chủ tịch HĐND và UBND thành phố; tổ chức soạn thảo các đề án do Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp giao.

4. Giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lưu trữ..

5. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong việc chuẩn bị các đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, các đề án thuộc các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác); tham gia ý kiến về việc chuẩn bị nội dung, hình thức văn bản; về tư liệu...đáp ứng với yêu cầu của UBND thành phố.

Thẩm tra đề án của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội để UBND thành phố xem xét, quyết định hoặc trình HĐND thành phố, Thành ủy thông qua.

7. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác của Thành uỷ, Thường trực HĐND và sự chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND thành phố.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, UBND xã phường thực hiện và giải quyết công việc đúng thời gian, tiến độ mà HĐND và UBND giao.

Giúp Thường trực HĐND, UBND thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp trên theo đúng quy định.

8. Phối hợp với các cơ quan, các địa phương tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND thành phố chuẩn bị cho kỳ họp; tổng hợp ý kiến cử tri để Thường trực HĐND báp cáo tại kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan được UBND thành phố giao nhiệm vụ xử lý những ý kiến đề xuất của cử tri mà đoàn đại biểu HĐND thành phố chuyển đến.

9. Phối hợp với các cơ quan, các xã, phường tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trên địa bàn, đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn, đại biểu HĐND thành phố chuẩn bị cho kỳ họp; tổng hợp ý kiến cử tri để Thường trực HĐND thành phố báo cáo tại kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan được UBND thành phố giao nhiệm vụ xử lý những ý kiến đề xuất của cử tri mà đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chuyển đến.

10. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Thường trực HĐND, UBND thành phố chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật.

11. Giúp Thường trực HĐND, UBND thành phố duy trì mối quan hệ làm việc với Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương.

12. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các Ban của Đảng trong việc tổ chức mối quan hệ làm việc giữa UBND thành phố với Thành ủy, HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

13. Duy trì, tổ chức các buổi làm việc định kỳ giữa UBND, Chủ tịch UBND thành phố với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, UBMTTQVN và các Đoàn thể nhân dân thành phố; phục vụ cho hoạt động của Thường trực HĐND, UBND thành phố trong việc tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

14. Tham mưu và giúp UBND thành phố tổ chức công bố, truyền đạt Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND, Chỉ thị của UBND tỉnh và thành phố cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị đó.

15. Tổ chức và phục vụ các phiên họp, các kỳ họp của HĐND và phiên họp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND thành phố; các cuộc họp và làm việc của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND thành phố với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, với Thường trực HĐND, UBND xã, phường và các tổ chức đoàn thể nhân dân thành phố. Kịp thời tổng hợp và ban hành thông báo nội dụng các kỳ họp, phiên họp của HĐND và UBND thành phố.

16. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, của UBND thành phố bảo đảm đúng quy định hiện hành của pháp luật.

17. Tổ chức, quản lý công tác hành chính - văn thư, lưu trữ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và UBND thành phố; Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND xã, phường về công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ hành chính thống nhất theo quy định của nhà nước.

18. Bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND thành phố làm việc có hiệu quả.

19. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, ngân sách, tài sản được giao theo quy định của nhà nước.

20. Giúp Thường trực HĐND và UBND thành phố tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện quy chế hoạt động của HĐND và Quy chế làm việc của UBND thành phố.

21. Giúp Thường trực HĐND, UBND thành phố thực hiện chế độ làm việc định kỳ (hoặc đột xuất) với các cơ quan thông tấn báo chí.

22. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

 
 
 
 
 
 Liên kết website