1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.856767

      Fax              : 02393.855902

      E-mail         ubthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Địa chỉ mail

 Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố

nguyentronghieu.ubtp@hatinh.gov.vn

0912.999.117

2

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 lequangduc.ubtp@hatinh.gov.vn

0913.294.608

3

Nguyễn Duy Đức

UV BCH Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

nguyenduycduc@hatinh.gov.vn

0913.518.519

2. 1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố và Chủ tịch UBND thành phố.

- Phụ trách chung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, nội chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, địa giới hành chính, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; Kế hoạch - đầu tư, Tài chính ngân sách, Thuế, Thu hút đầu tư; các dự án ODA; Giao đất, cho thuê đất; Giáo dục – Đào tạo; Y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý vi phạm hành chính; Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo anh ninh trật tự; Công tác thi hành án dân sự; Tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Hành chính công thành phố, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa thành phố.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố.

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố; trưởng các Ban chỉ đạo khác theo phân công.

2.2. Đồng chí Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công tác quản lý chuyển đổi chợ; Thương mại - dịch vụ; Tài nguyên - môi trường (ký cấp GCN QSD đất trừ cấp GCN lần đầu); Quản lý đô thị (quản lý xây dựng, quản lý trật tự kỷ cương đô thị, nhà ở - công sở, vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị - môi trường gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh, chiếu sáng, bến bãi đỗ xe đô thị); an toàn giao thông, giao thông vận tải, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Nông nghiệp & phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố); Khoa học công nghệ; Lao động-TBXH, Văn hóa – TDTT, Lĩnh vực du lịch; Bưu chính - Viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản; các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Công tác thanh niên, công tác đối ngoại và các tổ chức phi chính phủ; Công tác tôn giáo; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực khác của công tác tư pháp; Chỉ đạo công tác phát triển kinh tế tập thể; các dự án vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực xã hội khác; Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực phụ trách; Giúp Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân theo quy định.

- Có ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Lao động - TBXH, Văn hóa – Thông tin, Tư pháp, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý chợ, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, Ban dịch vụ tang lễ và quản lý nghĩa trang thành phố.

- Làm Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố; Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; trưởng các Ban chỉ đạo khác theo phân công.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố, các đoàn thể và các tổ chức Hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Thủ trưởng Cơ quan HĐND-UBND thành phố.

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố                

2

Nguyễn Duy Đức

UV BCH Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

3

Nguyễn Tiến Anh

UV BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

4

Nguyễn Quốc Hùng

UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

5

Trương Bá Sơn

Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

6

Nguyễn Đình Diệu

Thành ủy viên, Trưởng phòng TC-KH thành phố

7

Trần Thị Thủy Nga

Thành ủy viên, Trưởng phòng  GD-ĐT thành phố

8

Thân Viết Văn

Thành ủy viên, Trưởng phòng TN-MT thành phố

9

Lê Thị Thanh Vân

Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố

10

Tô Thái Hòa

Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

11

Trương Quốc Long

Trưởng ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố

12

Dương Đăng Ngọc

Trưởng phòng Y Tế thành phố

13

Nguyễn Tiến Quý

Trưởng phòng Tư pháp thành phố

    14  Hồ Quốc Tuấn Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
    15  Trần Quang Hưng  Trưởng phòng kinh tế thành phố
 
 
 
 
 Liên kết website