1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.856767

      Fax              : 02393.855902

      E-mail         ubthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Địa chỉ mail

 Số điện thoại

1

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố

nguyentronghieu.ubtp@hatinh.gov.vn

0913.518.519

2

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 lequangduc.ubtp@hatinh.gov.vn

0913.294.608

3

Nguyễn Duy Đức

UV BCH Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

nguyenduycduc@hatinh.gov.vn

0912.999.117

2. 1. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố và Chủ tịch UBND thành phố.

- Phụ trách chung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, nội chính, cải cách hành chính, địa giới hành chính, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; kế hoạch - đầu tư, tài chính ngân sách, thuế, thu hút đầu tư; các dự án ODA; giao đất, cho thuê đất; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý vi phạm hành chính; công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo anh ninh trật tự; Tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân.

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố; trưởng các Ban chỉ đạo khác theo phân công.

2.2. Đồng chí Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài nguyên - môi trường (ký cấp GCN QSD đất trừ cấp GCN lần đầu); Quản lý đô thị (quản lý xây dựng, quản lý trật tự kỷ cương đô thị, nhà ở - công sở, vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị - môi trường (đã đầu tư) gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh, chiếu sáng, bến bãi đỗ xe đô thị, quản lý dịch vụ công ích về đô thị trên địa bàn; Chỉ đạo công tác phát triển kinh tế tập thể; công thương; an toàn giao thông, giao thông vận tải; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Công tác tôn giáo; Công tác thi hành án dân sự; Xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực phụ trách; Giúp Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân theo quy định.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Thanh tra, phát triển đô thị, phương án giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý chợ và trực tiếp chỉ đạo các phường, xã: Nguyễn Du, Trần Phú, Thạch Trung, Thạch Qúy, Thạch Linh, Bắc Hà, Thạch Hưng.

- Làm Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; trưởng các Ban chỉ đạo khác theo phân công.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức Hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Thủ trưởng Cơ quan HĐND-UBND thành phố.

2.3. Đồng chí Nguyễn Duy Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thông tin, Du lịch; thể dục thể thao, khoa học công nghệ, Bưu chính - Viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản; Giáo dục & Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội, y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Vệ sinh an toàn thực phẩm; các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Công tác thanh niên, công tác đối ngoại và các tổ chức phi chính phủ; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực khác của công tác tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính; Các dự án vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực xã hội khác; Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Các hội xã hội và các hội nghề nghiệp thành phố; Xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực phụ trách; Giúp chủ tịch tiếp công dân theo quy định.

- Phối hợp với PCT UBND Thành phố Lê Quang Đức trong việc tham mưu, giúp việc Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý dịch vụ công ích về đô thị trên địa bàn.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Thuế, cải cách hành chính, tiếp công dân, quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các dự án đầu tư phát triển nhà ở khi Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị: Y tế, Lao động - TBXH, Giáo dục – Đào tạo; Văn hóa - Thông tin, Tư pháp, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm y tế thành phố, Bệnh viện đa khoa thành phố, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thành phố, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN và trực tiếp chỉ đạo các phường, xã: Tân Giang, Hà Huy Tập, Thạch Hạ, Văn Yên, Nam Hà, Thạch Bình, Đại Nài, Đồng Môn.

- Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Làm Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố; trưởng các ban chỉ đạo khác theo phân công.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Thành đoàn và các tổ chức Hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố. 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố      

3

Nguyễn Duy Đức

UV BCH Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

4

Nguyễn Tiến Anh

UV BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

5

Nguyễn Quốc Hùng

UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

6

Trương Bá Sơn

Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

7

Nguyễn Đình Diệu

Thành ủy viên, Trưởng phòng TC-KH thành phố

8

Trần Thị Thủy Nga

Thành ủy viên, Trưởng phòng  GD-ĐT thành phố

9

Thân Viết Văn

Thành ủy viên, Trưởng phòng TN-MT thành phố

10

Lê Thị Thanh Vân

Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố

11

Tô Thái Hòa

Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

12

Trần Quốc Đạt

Thành ủy viên, Chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố

13

Hồ Quốc Tuấn

Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

14  Dương Đăng Ngọc Trưởng phòng Y tế thành phố
15  Nguyễn Tiến Quý Trưởng phòng Tư pháp thành phố
16 Trần Quang Hưng Trưởng phòng Kinh tế thành phố
     
 
 
 
 
 Liên kết website