1.UBMTTQVN Thành phố

Địa chỉ: Số:02 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0239. 3855377 

Fax: 0239.3855041

Email: mattrantoquoctp@hatinh.gov.vn

2.Liên đoàn lao động

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0239.3855041

Fax: 0239.3855041

Email: liendoanlaodongtp@hatinh.gov.vn

3.Hội Liên hiệp Phụ nữ

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0239.3856522

Fax:

Email: lienhiepphunutp@hatinh.gov.vn

4.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0239.3856665

Fax:

Email: thanhdoantp@hatinh.gov.vn

thanhdoanhatinh@gmail.com

5.Hội Nông dân

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0239.3855724

Fax:

Email: nongdantp@hatinh.gov.vn 

6.Hội Cựu Chiến binh

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 0239.3858366

Fax:

Email: cuuchienbinhtp@hatinh.gov.vn

 

 

 
 
 
 
 
 Liên kết website