I. Giới thiệu chung

ĐT:  0239.3858309, 3856165

Fax: 0239.3858309

Email: 

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng:     Trần Quang Hưng                

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hiền   
                                             

III.Vị trí và chức năng

1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

5. Tổ chức thực hiện công tác phát triển nông, lâm; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

6. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã  nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.

8.  Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp.

9. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố; thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

10. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của thành phố theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

11. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của Ủy ban nhân dân thành phố.

12. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

13. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

14. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển thuộc các lĩnh vực nhà nước được giao theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố.

15. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố.

17. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp trên.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 Liên kết website