I. Giới thiệu chung

 

ĐT:  0239.3881121

Fax:

Email: 

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng:                    Nguyễn Đình Diệu

Phó Trưởng phòng:           1. Nguyễn Tiến Cương

                                           2. Nguyễn Ngọc Khoa

III.Vị trí và chức năng

A - Vị trí, chức năng:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư và đăng ký kinh doanh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

B - Nhiệm vụ, quyền hạn:

I - Lĩnh vực tài chính, ngân sách:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;

Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định; lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trình Ủy ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn;

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc thành phố.

Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5.Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thành phố quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách cấp thành phố (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét gửi Sở Tài chính tỉnh; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi Sở Tài chính tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo thẩm quyền; thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu  tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thành phố quản lý.

6. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc thành phố theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách và giá theo quy định.

10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

II - Lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, đăng ký kinh doanh:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

3. Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân xã, phường.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của thành phố hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình; thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thành phố, với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

 Liên kết website