I. Giới thiệu chung

ĐT :  0239.3856572

Fax: 

Email:

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng:                              Trịnh Thị Lan

Phó Trưởng phòng:                      Phan Xuân Linh

III.Vị trí và chức năng

A - Vị trí, chức năng:

 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

 B - Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

- Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước về lao động, thương binh, xã hội trên địa bàn;

- Chương trình công tác về lao động, thương binh và xã hội.

2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chính sách lao động, việc làm, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội của thành phố.

3. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các công trình được giao.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, sản xuất của tập thể thương binh và người tàn tật, cơ sở giáo dục, cai nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố theo phân cấp.

5. Phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội.

6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của thành phố.

9. Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

 Liên kết website