(Số liệu cập nhật đến ngày 31/9/2019)

Đơn vị hành chính

Tổng số hộ

Tổng số nhân khẩu (Người )

Phân theo thành thị, nông thôn

Phân theo giới tính

Tổng diện tích tự nhiên (km2)

Mật độ dân số (người/km2)

Thành thị

Nông thôn

Nam

Nữ

Tổng số

  29,375

     104,037

  72,792

  31,245

  51,062

  52,975

    56.5497

        1,840

Phường Trần Phú

    2,275

          7,894

    7,894

         -  

    3,840

    4,054

       0.9006

         8,765

Phường Nam Hà

    2,165

          7,590

    7,590

         -  

    3,742

    3,848

       1.0937

         6,940

Phường Bắc Hà

    2,882

          9,964

    9,964

         -  

    4,747

    5,217

       0.9734

       10,236

Phường Nguyễn Du

    1,908

          6,691

    6,691

         -  

    3,279

    3,412

       1.0618

         6,302

Phường Tân Giang

    2,003

          6,863

    6,863

         -  

    3,322

    3,541

       2.0471

         3,353

Phường Đại Nài

    1,859

          6,229

    6,229

         -  

    3,076

    3,153

       4.2843

         1,454

Phường Hà Huy Tập

    1,795

          6,513

    6,513

         -  

    3,220

    3,293

       2.3531

         2,768

Phường Thạch Quý

    2,372

          8,264

    8,264

         -  

    4,033

    4,231

       6.2595

         1,320

Phường Thạch Linh

    2,392

          8,700

    8,700

         -  

    4,216

    4,484

       3.3948

         2,563

Phường Văn Yên

    1,166

          4,084

    4,084

         -  

    2,002

    2,082

       2.6016

         1,570

Xã Thạch Trung

    2,859

        10,498

         -  

   10,498

    5,259

    5,239

       6.1462

         1,708

Xã Thạch Hạ

    1,842

          6,844

         -  

    6,844

    3,369

    3,475

       5.5289

         1,238

Xã Thạch Môn

       902

          3,227

         -  

    3,227

    1,595

    1,632

       7.9721

            405

Xã Thạch Đồng

    1,098

          3,810

         -  

    3,810

    1,916

    1,894

       3.3971

         1,122

Xã Thạch Hưng

    1,104

          4,063

         -  

    4,063

    2,036

    2,027

       4.6704

            870

Xã Thạch Bình

       753

          2,803

         -  

    2,803

    1,410

    1,393

       3.8651

            725

Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 212.263
Online: 21