Số ký hiệu: 101 - KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 14/03/2023
Người ký: Phan Ngọc Long
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Tệp đính kèm:

101 Tổng kết 10 nam thục hiện NQ 29 về đổi mói giáo dục Đào tạo(14.03.2023_10h24p44)_signed_092007.pdf

Văn bản khác


     Liên kết website