Số ký hiệu: 70 - KH/Th.U
Ngày văn bản phát hành 29/06/2022
Người ký: Lương Quốc Tuấn
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ƣơng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Tệp đính kèm:

70 Ke-hoach-so-ket-Nghi-quyet-18 2022(29.06.2022_09h15p53)_signed_101954.pdf
70 De-cuong-bao-cao-so-ket (1)_102000.docx

Văn bản khác


     Liên kết website