Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03 - QC/BTC 25/04/2022 V/v bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy chế xét chọn, trao thƣởng Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
33 - CT/Th.U 14/04/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
32 - CT/Th.U 08/04/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về việc phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022)
30 - CT/Th.U 07/01/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022
02 - NQ/Th.U 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo
03 - NQ/Th.U 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo
182 - TB/Th.U 24/12/2021 KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
47 - KH/Th.U 23/12/2021 KẾ HOẠCH Triển khai công tác Khoa giáo năm 2022
29 - CT/Th.U 22/12/2021 CHỈ THỊ Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
46 - KH/Th.U 22/12/2021 KẾ HOẠCH thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022
28 - CT/Th.U 20/12/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2022
20/12/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng
26 - CT/Th.U 26/11/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ Về việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
25 - CT/TH.U 21/10/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
20 - CT/Th.U 17/08/2021 CHỈ THỊ của Ban Thường vụ Thành uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
334 - CĐ/Th.U 17/08/2021 CÔNG ĐIỆN Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
178-QĐ/Th.U 15/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn Thành phố
13-CT/Th.U 06/04/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về việc về tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
12-CT/Th.U 05/04/2021 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về việc tăng cường lãnh đạo phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
11-CT/Th.U 05/04/2021 CHỈ THỊ của Ban Thường vụ Thành uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
 Liên kết website