Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40 - CT/Th.U 24/11/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
326 - TB/Th.U 04/11/2022 Về việc phân công tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022 tại các Khu dân cư tổ chức điểm
327 - TB/Th.U 04/11/2022 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11 năm 2022
325 - TB/Th.U 03/11/2022 Của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ban xây dựng Đảng phụ trách, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
79- KH/Th.U 20/10/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT VÀ TRAO GIẢI Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
38 - CT/Th.U 29/09/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội ở cơ sở
39 - CT/Th.U 29/09/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
78 - KH/Th.U 21/09/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới
77 - KH/Th.U 20/09/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
77 - KH/Th.U 20/09/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
75- KH/Th.U 16/08/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
74 - KH/Th.U 16/08/2022 Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
73 - KH/Th.U 10/08/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XIII
71 - KH/Th.U 11/07/2022 Thực hiện Kết luận số 43-KL/TU, ngày 24/6/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
70 - KH/Th.U 29/06/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ƣơng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
37 - CT/Th.U 10/06/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp
03 - HD/Th.U 19/05/2022 Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”
03 - QC/BTC 25/04/2022 V/v bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy chế xét chọn, trao thƣởng Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
33 - CT/Th.U 14/04/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
32 - CT/Th.U 08/04/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về việc phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022)
 Liên kết website