Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
103 - KH/Th.U 16/03/2023 KẾ HOẠCH Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
101 - KH/Th.U 14/03/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
102 - KH/Th.U 14/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
100 - KH/Th.U 28/02/2023 Thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
98 - KH/Th.U 20/02/2023 Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025
88 - KH/Th.U 15/12/2022 Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Thông báo, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng
87 - KH/Th.U 12/12/2022 Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
40 - CT/Th.U 24/11/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
326 - TB/Th.U 04/11/2022 Về việc phân công tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022 tại các Khu dân cư tổ chức điểm
327 - TB/Th.U 04/11/2022 Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11 năm 2022
325 - TB/Th.U 03/11/2022 Của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các Ban xây dựng Đảng phụ trách, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
79- KH/Th.U 20/10/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT VÀ TRAO GIẢI Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
38 - CT/Th.U 29/09/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội ở cơ sở
39 - CT/Th.U 29/09/2022 CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
78 - KH/Th.U 21/09/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới
77 - KH/Th.U 20/09/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
77 - KH/Th.U 20/09/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
75- KH/Th.U 16/08/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
74 - KH/Th.U 16/08/2022 Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
73 - KH/Th.U 10/08/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XIII
 Liên kết website