Hiến kế xây dựng thành phố Hà Tĩnh

Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh"

01 Quy che cuoc van dong Dong hanh phat trien thanh pho(17.01.2022_17h25p58)_signed_032227.pdf
02 Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Tổ chức Cuộc vận động_ban hành(04.03.2022_11h25p53)_signed_032243.pdf
BỐ CỤC BẢN HIẾN KẾ_032300.doc
03 Quy che cuoc van dong Dong hanh phat trien thanh pho (26.04.2022_08h06p07)_signed_050257.pdf
Phiếu đăng ký tham gia cuộc vận động_050348.doc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Địa chỉ: 72 Phan Đình Phùng - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 881193 - Email: tphatinh@gmail.com

Mã xác thực không đúng.
 Liên kết website