Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
386
Truy cập trong ngày
522
Truy cập trong tháng
829.117
Tổng số truy cập
13.325.270

  • TPHT - Ngày 03/11/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 11. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 02/10/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 10. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 06/9/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 9. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 04/8/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 8. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 05/7/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 05/6/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 6. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 04/5/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 5. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 03/4/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 4. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 03/3/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 3. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:
  • TPHT - Ngày 02/2/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 2. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Chương trình công tác. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm: