Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
433
Truy cập trong ngày
1.001
Truy cập trong tháng
883.865
Tổng số truy cập
13.914.555

  Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã
  Cập nhật lúc : 09:17, ngày 15/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thành phố, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

   Bước 1. Đại diện những người thành lập hội trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn chỉnh;

  + Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì viết phiếu hẹn và biên nhận.

  Bước 2. Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn liên quan thuộc UBND cấp huyện để xem xét và xử lý. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tham mưu văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội (Riêng đối với các tổ chức có phạm vi hoạt động trong xã thì phòng chuyên môn liên quan thuộc UBND cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã); chuyển Văn thư ban hành và gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

  Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo cho Đại diện những người thành lập hội biết trong thời gian 05 ngày làm việc.

  Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả hồ sơ cho Đại diện những người thành lập hội (theo ngày hẹn).

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội.

  - Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

  - Nếu nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành và quy định tại Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh; quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

  b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  UBND cấp huyện;

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính.             

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (Mẫu 3, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV  ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động;

  - Trong đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội phải nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

  - Ban vận động thành lập hội phải có ít nhất là 03 thành viên.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

  - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP.

  - Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

   

   

   

   

  BBT