Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
380
Truy cập trong ngày
877
Truy cập trong tháng
883.741
Tổng số truy cập
13.914.431

  Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc Công an xã, Ban bảo vệ dân phố.
  Cập nhật lúc : 14:07, ngày 29/07/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Một cửa, 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; công chức chuyên môn xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn và chuyển hồ sơ lên Phòng Nội vụ xử lý, nếu chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn cho đối tượng hoàn chỉnh.

  - Bước 2: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích, tổng hợp danh sách trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện họp xét. Căn cứ kết quả họp xét, công chức phụ trách Thi đua - Khen thưởng dự thảo Quyết định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký khen thưởng.

  Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn xét khen, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản sau 05 ngày làm việc gửi đến các tổ chức đề nghị khen.

  - Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Tờ trình kèm theo danh sách của tổ chức trình khen (bản chính).

  - Biên bản họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của tổ chức trình khen (bản chính).

  - Báo cáo thành tích có xác nhận của  đơn vị trình khen (bản chính).

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Tổ chức

  Cơ quan thực hiện TTHC

   

  UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính, Hiện vật khen thưởng.

  Phí, lệ phí

  Không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

   Khoản 1, 2 Điều 10, Thông tư 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 của Bộ Công an về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  - Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  + Có tinh thần trách nhiệm, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (căn cứ vào chỉ tiêu, định mức, yêu cầu của đơn vị), đạt năng xuất và chất lượng cao;

  + Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật, điều lệnh nội vụ; đảm bảo ngày công, thực hiện đúng các quy trình và chế độ công tác, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

  - Tham gia học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ nghiêm túc; có đạo đức, lối sống lành mạnh;

  + Phải đạt được từ 80% trở lên số phiếu tín nhiệm ở đơn vị cơ sở và của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị cấp Cục, Công an địa phương.

  + Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến” tối đa không quá 80% tổng số cá nhân đủ điều kiện được tham gia bình xét danh hiệu thi đua của đơn vị cấp Cục, Công an địa phương.

  - Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

  + Được lựa chọn trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến”;

  + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có sáng kiến, cải tiến hoặc áp dụng biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ có hiệu quả trong công tác; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu; cụ thể là: trong công tác, chiến đấu cá nhân đó phải được tặng Giấy khen của đơn vị cấp Cục, Công an địa phương trở lên về thành tích đột xuất hoặc các đợt thi đua ngắn hạn trong năm; trong nghiên cứu khoa học là Chủ nhiệm hoặc Thư ký đề tài, hoàn thành đúng tiến độ, được nghiệm thu đạt loại khá trở lên;

  + Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu thực hiện các chế độ công tác và điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ, đi đầu trong việc tham gia các phong trào thi đua;

  + Tích cực học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật nghiệp vụ;

  + Phải đạt được từ 80% trở lên số phiếu tín nhiệm ở đơn vị cơ sở và của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị cấp Cục, Công an địa phương.         

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  -  Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005.

  - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

  - Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luât sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

  - Thông tư 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 của Bộ Công an về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  - Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

   

   

   

   

   

  BBT