Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
349
Truy cập trong ngày
1.630
Truy cập trong tháng
884.494
Tổng số truy cập
13.915.184

  Trợ cấp mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
  Cập nhật lúc : 07:44, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Cán bộ chính sách xã, phường nộp hồ só tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ

  + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội.

  - Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố quyết định trợ cấp mai táng; nếu không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  -  Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Lao động - TB&XH chuyển Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cán bộ chính sách cấp xã.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết;

  - Bản sao giấy chứng tử

  - Văn bản đề nghị của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (bản chính), kèm theo danh sách đối tượng.

  b. Số lượng hồ sơ: 01bộ)

  Thời hạn giải quyết

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

     

  Cơ quan thực hiện TTHC

  : Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định hành chính

  Phí, lệ phí

  không

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  mẫu số 02

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009

  - Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010

  - Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về việc quy định về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

  - Thông tư liên tịch số 17/2011/TTBLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động –TBXH về việc quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

  - Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

  - Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động –TBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

  - Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động –TBXH và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc quy định đối tượng và mức trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Hà tĩnh về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011
  BBT