Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
430
Truy cập trong ngày
1.210
Truy cập trong tháng
999.933
Tổng số truy cập
14.014.398

  Trình tự,thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách nhà nước phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư.
  Cập nhật lúc : 08:32, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

     - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

     + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

     - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định.

     - Bước 3: Đến hẹn, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư (theo mẫu Phụ lục II);

  - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;

  - Các văn bản pháp lý có liên quan.

              b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

  Thời hạn giải quyết

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đối tượng thực hiện TTHC

      

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tài chính- Kế hoạch, UBND thành phố Hà Tĩnh.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Phê duyệt.

  Phí, lệ phí

  - Lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

  +  Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

  =

  Tổng mức đầu tư

  được phê duyệt

  x

  Mức thu

  Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

  BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính)

  Tổng mức đầu tư dự án

  (tỷ đồng)

  <15

  25

  50

  100

  200

  500

  1.000

  2.000

  5.000

  ≥10.000

  Tỷ lệ %

  0,0190

  0,0170

  0,0150

  0,0125

    0,0100

  0,0075

  0,0047

  0,0025

  0,0020

  0,0010


  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  Không.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

              - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

              - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

              - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  - Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2014 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

  - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  ân dân thành phố và Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường xã hàng năm.

   

  BBT