Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
429
Truy cập trong ngày
998
Truy cập trong tháng
883.862
Tổng số truy cập
13.914.552

  Thủ tục, trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất:
  Cập nhật lúc : 08:20, ngày 28/11/2014 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Hà Tĩnh

  72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Các ngày trong tuần

  Trình tự thực hiện

  Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm giao dịch một cửa của UBND cấp huyện.

  Bước 2. Trung tâm giao dịch một cửa của UBND cấp huyện kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu biên nhận hồ sơ và chuyển cho phòng Tài chính Kế hoạch của UBND cấp huyện ngay trong ngày nhận hồ sơ để chủ trì tham mưu, giải quyết.

  Bước 3. Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: Phòng Tài chính kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong thời gian 01 ngày làm việc.

  Bước 4. Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm định, góp ý của các cơ quan liên quan: Trong thời  gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính Kế hoạch gửi văn bản kèm hồ sơ hoặc qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử: http://guinhanvb.hatinh.gov.vn và qua đường bưu điện đến các cơ quan liên quan để thẩm định các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

  Bước 5. Kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản và hồ sơ đến cơ quan liên quan, Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, tổ chức đi kiểm tra địa điểm đề xuất thực hiện dự án và làm việc với nhà đầu tư.

  Bước 6. Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra thực địa, các cơ quan liên quan gửi văn bản thẩm định về phòng Tài chính Kế hoạch của UBND cấp huyện qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử: http://guinhanvb.hatinh.gov.vn và đường bưu điện (hoặc trong thời gian 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử).

  Bước 7. Tổng hợp thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan, phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp thẩm định các nội dung đề xuất của nhà đầu tư để trình Chủ tịch UBND huyện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chuyển trả cho Bộ phận giao dịch một cửa.

  Bước 8. Trả kết quả: Sau 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ phận giao dịch Một cửa thông báo cho nhà đầu tư biết, đến nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa của UBND cấp huyện.

  Trường hợp dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính Kế hoạch phải có văn bản thông báo cho nhà đầu tư biết trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc không chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ lý do dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư.

  Cách thức thực hiện

  Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết thực hiện dự án (theo Mẫu số 1 tại phụ lục kèm theo Quy định này);

   Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Được đóng thành quyển, gồm các nội dung, được sắp xếp theo thứ tự sau:

  - Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

  - Báo cáo đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung (theo Mẫu số 2 tại phụ lục kèm theo Quy định này);

  - Báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm); kèm theo tài liệu để chứng minh năng lực tài chính, có thể là một trong số những tài liệu sau:

  Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  - Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có);

  - Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BBC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC (nếu có).

  b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ

  Thời hạn giải quyết

  09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối tượng thực hiện TTHC

  cá nhân                                                            

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  Phòng Tài chính- Kế hoạch

  của UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Phí, lệ phí

  Không.

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Tờ trình đề nghị chấp nhận chủ trương đầu từ và cam kết thực hiện dự án:  Mẫu số 1
  Báo cáo đề xuất dự án đầu tư: Mẫu số 2
  Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Mẫu số 3

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

  - Nhà đầu tư phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật.

  - Dự án do nhà đầu tư lập phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; phù hợp và đồng bộ về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo môi trường và phát triển bền vững; tuân thủ các yêu cầu về xử lý chất thải theo tiêu chuẩn, quy phạm an toàn môi trường; thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

              - Luật đất đai ngày 26/11/2003;

  - Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

  - Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

  - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

   

  BBT