Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
390
Truy cập trong ngày
1.806
Truy cập trong tháng
884.670
Tổng số truy cập
13.915.360

  Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
  Cập nhật lúc : 15:44, ngày 26/06/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

   UBND thành phố Hà Tĩnh, số 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo

  Khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

  a) Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;

  b) Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

  - Bước 2: Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo

  Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo (gọi tắt là quyết định thụ lý). Việc thay đổi, bổ sung nội dung quyết định thụ lý phải thực hiện bằng quyết định của người giải quyết tố cáo.

  Trong trường hợp người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh thì trong quyết định thụ lý phải thành lập Đoàn xác minh tố cáo hoặc Tổ xác minh tố cáo (gọi chung là Tổ xác minh) có từ hai người trở lên, trong đó giao cho một người làm Trưởng Đoàn xác minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh (gọi chung là Tổ trưởng Tổ xác minh). Trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao nhiệm vụ cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác tiến hành xác minh nội dung tố cáo thì quyết định thụ lý phải ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh, họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo, nội dung cần xác minh, thời hạn xác minh. Trong quá trình xác minh, Tổ xác minh phải làm việc trực tiếp với người bị tố cáo, người tố cáo; thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; báo cáo kết quả xác minh…(theo quy định từ Điều 12 đến Điều 20 Thông tư 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo).

  - Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo

  Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người tố cáo, báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Thanh tra huyện ban hành kết luận nội dung tố cáo.

  - Bước 4: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

  Sau khi có kết luận về nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND huyện phải căn cứ kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo để xử lý theo quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo năm 2011 và Điều 24 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

  - Bước 5: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi  vi phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo

  Theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ:

  1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ.

  2. Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thì người giải quyết tố cáo thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo, trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà nước. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

  a) Gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết định, văn bản xử lý tố cáo.

  b) Gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo Mẫu số 19-TC ban hành kèm theo Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

  Cách thức thực hiện

  - Tố cáo trực tiếp.  

  - Gửi đơn tố cáo đến UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ giải quyết tố cáo gồm: 

  - Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;

  - Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo.

  b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  Theo quy định tại Điều 21 Luật Tố cáo năm 2011:

  Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

  Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

       

  Cơ quan thực hiện TTHC

  -  Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra và phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

  Phí, lệ phí

        Không.      

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

      Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Luật Tố cáo năm 2011:

  Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:

  a) Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

  b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

  c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.