Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Thành Phố Hà Tĩnh như thế nào?
Đang trực tuyến
399
Truy cập trong ngày
1.836
Truy cập trong tháng
884.700
Tổng số truy cập
13.915.390

  Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
  Cập nhật lúc : 15:41, ngày 26/06/2015 (GMT+7)

  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

   UBND thành phố Hà Tĩnh, số 72 - Phan Đình Phùng

  Thời gian tiếp nhận:

  Tất cả các ngày làm việc trong tuần

  Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tiếp nhận đơn

  Trường hợp khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện theo Điều 18, Luật Khiếu nại năm 2011 thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan đến UBND cấp huyện.

  - Bước 2: Thụ lý đơn

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình mà không thuộc một trong các trường hợp quy đinh tại Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thụ lý đơn để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Xác minh vụ việc khiếu nại.

  Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 29 Luật Khiếu nại 2011, Mục 2, Chương II Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

  - Bước 4: Tổ chức đối thoại

  Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại; thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

  Khi đối thoại, đại diện cơ quan thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

  Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

   

  - Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

  Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại: Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã giải quyết khiếu nại; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc thực hiện các hình thức công khai theo Điều 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

  Cách thức thực hiện

  Gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện.

  Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn khiếu nại;

  - Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

  - Tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết

  Theo Điều 37, Luật Khiếu nại năm 2011:

  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày,  kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Đối tượng thực hiện TTHC

  Cá nhân        

  Tổ chức         

  Cơ quan thực hiện TTHC

  - Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

  Kết quả của việc thực hiện TTHC

  Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

  Phí, lệ phí

        Không.      

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

      1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp sau: Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

  2. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

  3. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011.

  4. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại có chữ ký hoặc điểm chỉ và gửi đến UBND cấp huyện trong thời hạn quy định tại Điều 33, Luật Khiếu nại năm 2011.

  5. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai. Nếu đã có Văn bản thông báo việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai, việc tiếp tục khiếu nại phải thực hiện trong vòng 30 ngày.

  6. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý, giải quyết.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.